Jeep®Club Nederland

 

Jaarverslag 2003/2004 vereniging Jeep®Club Nederland

 

 

Giesbeek,  14 november 2004

 

 

Aan de leden van de vereniging Jeep Club Nederland,

 

Namens het voltallig bestuur bieden wij u hierbij met genoegen het Jaarverslag 2003/2004 aan.

 

A: BESTUUR

 

Na de benoeming van vijf nieuwe bestuursleden op de vergadering van 16 november 2003 konden de functies en taken binnen het bestuur worden verdeeld conform volgend overzicht:

 

Namen                                                 Functies/verantwoordelijkheden

 

Ruud van Huėt                                     Voorzitter

Maria van Huėt-Evers                           Penningmeester

Hendrik Versteeg                                 Secretaris

Ronald Ligteringen                               Promotie en evenementen

Frank Eijk                                            Scouting/GPS-tour

Charles Corbee                                    Scouting/BPS-tour

Jos Beekman                                       Materieel

Willem Kien                                          Contactpersoon Chrysler Jeep organisatie

 

 

B: ACTIVITEITEN 2003/2004

 

Door de vereniging Jeep Club Nederland werd in het afgelopen jaar wederom zeer succesvol een groot aantal activiteiten georganiseerd en werden in clubverband andere Jeepevenementen bezocht;

 

·       Technische middag bij B&S Autoparts te Tiel,

·       5 Jeep®Academies op verschillende locaties in Nederland,

·       2 Jeep®Toeren, een in het voor- en een in het najaar,

·       1e Dutch Jeep Camp op het Rhederlaag te Giesbeek,

·       Jeep®Wereld op het eiland van Maurik

·       4 Jeep®Events van derden, zoals het Strandspektakel in Brouwersdam, Jeep®Camp Deutschland in Ballenstedt en 4x4 FOC Trophy in Belgiė.

 

De activiteiten werden zeer goed bezocht en over het algemeen waren de deelnemers zeer tevreden over zowel de programma’s als de organisatie daarvan.

 

Op ons eerste nationale Dutch Jeep®Camp konden we in totaal 124 jeeps en meer dan 400 personen inschrijven, een evenement dat zeer zeker in 2005 zal worden herhaald.

 

Daarnaast werd door de vereniging medewerking verleend bij de opening van het filmfestival in Utrecht, waarbij zowel cast en regiemedewerkers van de film Simon door onze leden in ruim dertig jeeps van en naar de diverse theaters werden verreden.

 

Op uitnodiging van Daimlerchrysler Nederland B.V. heeft JCN zich kunnen presenteren op het door hen georganiseerde Jeep®Wereld. Dit evenement werd gehouden op het Eiland van Maurik op 25 en 26 september, waar een leuke informatiestand door ons kon worden ingericht, die gedurende dat weekend werd bemand door Frank en Charles.

Zij hebben daar veel enthousiaste Jeep rijders kunnen ontmoeten en geļnformeerd over onze vereniging. Met name het samenwerken in teamverband tijdens evenementen sprak de meesten erg aan, hetgeen direct resulteerde in 11 aanmeldingen voor het lidmaatschap. 

 

Daarnaast werd Euro Camp Jeep® te Villach in Oostenrijk bezocht door een ruime Nederlandse delegatie, waarvan nagenoeg alle deelnemers ook lid bleken te zijn van onze vereniging en de enkelen die dat niet waren, zijn dat inmiddels geworden.

 

Op bestuurlijk niveau werden het afgelopen jaar kontakten gelegd en onderhouden met zusterorganisaties, andere 4x4 organisaties en de Federatie Nederlandse Terreinauto Clubs (F.N.T.C.), inzake een aantal gemeenschappelijke problemen, zoals beschikbaarheid van off-road terreinen, de kostenontwikkelingen daarvan en het positioneren van de off-road sport richting gemeentelijke en provinciale overheden.

 

C: LEDEN

 

Met name door het uitgebreide programma en de wervende werking welke daar van uit is gegaan, zijn dit jaar 151 aanmeldingen ontvangen.

 

Helaas ontvingen we ook 44 afmeldingen

 

Het totale aantal afgegeven lidmaatschappen is daarmee gestegen tot 344 en het totaal aantal afmeldingen tot rond 50.

 

Het effectief aantal leden kon daardoor in het afgelopen jaar met 112 stijgen tot 294 leden.

 

De afmeldingen werden door nagenoeg alle leden tot hun grote spijt gedaan, waarbij grotendeels verkoop van hun Jeep als reden werd opgegeven, een enkeling emigreerde.

 

Zeer tragisch kwam, afgelopen zomer tijdens zijn vakantie in het buitenland, ons lid Yves Blancke uit Mariakerke (Belgiė) te overlijden, als gevolg van een ongeval met een quad.

 

Namens de vereniging hebben wij de nabestaanden onze condoleances aangeboden,

 

D: FINANCIEN

 

Het boekjaar 2003-2004 werd afgesloten met een positief, zij het beperkt resultaat

 

De opbrengsten uit hoofde van contributies stegen door het grotere ledenaantal, terwijl de sponsoring steeg door met name de bijdragen van Daimlerchrysler Nederland B.V..

 

De kosten stegen grotendeels door de inrichting van een professioneel secretariaat en de hogere kosten voor evenementen.

 

Daarnaast werden de nodige investeringen verricht in materieel en uitrusting, welke middels een van derden aangetrokken lening werden gefinancierd.

 

Overigens verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2003/2004

.

E: PLANNING 2004/2005

 

Doelstellingen 

 

1.     Als bestuur willen wij Jeep®Club Nederland het komende jaar gericht presenteren bij jeeprijdend Nederland om de ledenaanwas versterkt te kunnen continueren,

 

2.     Daarnaast willen wij onze organisatie inzake van uitvoering van onze activiteiten verstevigen en beter structureren,

 

3.     Uitbreiding van de website met een uitsluitend ledentoegankelijk partitie en intensivering van de communicatie middels e-mail.

 

Uitvoering 2004/2005

 

De hierboven vermelde doelstellingen willen wij middels navolgende acties realiseren;

 

1.     Een directe mailing aan jeeprijdend Nederland regio voor regio in samenwerking met de individuele jeepdealers, een mailing bedoeld om het bestaan van de club kenbaar te maken en haar programma te promoten,

 

2.     Het uit onze leden selecteren en vervolgens intern trainen van Jeep®Club Marchals, die vervolgens op korte termijn ondersteuning aan onze clubactiviteiten kunnen verlenen en die op langere termijn zelfstandig de uitvoering daarvan zullen gaan verzorgen,

 

3.     Aanschaf en installatie van de daarvoor benodigde programmatuur en aanleggen van koppelingen aan ledenbestanden.

 

In de verwachting dat we met de voorgestelde acties onze vereniging in het komende jaar verder kunnen uitbouwen en dat we tezamen met onze leden ons programma, actief kunnen invullen en het kunnen beleven.

 

Ruud van Huėt, voorzitter

 

 

 

Namens het bestuur van

Jeep®Club Nederland